Digitalisering av energisystemene

Energi21 ønsker bedre kunnskap om hvilken betydning de muliggjørende teknologiområdene; kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer har for digitaliseringen av energisystemene.

Energi21 har tatt initiativ til et prosjektsamarbeid med Digital21 hvor målet er å se spesielt på i hvilken grad de muligjørende digitale teknologiområdene får betydning for:

  • Kostnadseffektiv overvåking, styring og drift.
  • Kostnadseffektive investeringer.
  • Bedre utnyttelse av kapasiteten i energisystemet og alternativer til investering i ny kapasitet.
  • Økt fleksibiliet og dynamikk i energisystemene.
  • Forbedret tilbud av energitjenester til kundene.
  • Økt samspill og samarbeid mellom aktørene langs hele verdikjeden.
  • Forsyningssikkerhet og sikring mot CYBER - angrep.

I tillegg er det et mål å utrede konkrete anbefalinger om forsknings- og innovasjonstemaer og nødvendig innsats fra myndigheter, næringsliv og FoU - og utdanningsmiljøer. 

Relevante departementer for prosjektets tema og anbefalinger er:
Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Prosjektet startet opp i juni 2019 og skal etter planen avsluttes i desember 2019.

Det er etablert en innsatsgruppe med ressurspersoner fra energi- og IKT bransjen. Følgende selskaper og FoU miljøer deltar:

TrønderEnergi, Hafslund Nett, OTOVO, Idletechs, Devoteam Cloudify,  Statkraft, Statsbygg, ABB, SINTEF Digital, IFE Halden, Smartgridsenteret. 

Digital21 og Energi21 vil uarbeide en rapport basert på prosjektresultatene. Rapporten vil bli offentlig.
Det planlegges et åpent seminar med presentasjon av resultatene.

Lene Mostue fra Energi21 og Trond Moengen fra Digital21 leder prosjektet. 
Ta  gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål: 

Lene: lm@rcn.o Trond: trond.moengen@digitalnorway.com 

 

 

Forskningsbasert næringsutvikling - tema for neste utredningsprosjekt?

Energi21 har valgt forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling som et viktig arbeidsområde for perioden 2019-2021.

Dette er et omfattende tema som krever kunnskap innen mange områder for å etablere solid forståelse for barrierer og årsaker til at det "butter". 

Energi21 strategien skal i henhold til mandatet fra Olje- og energidepartementet  "fremme konkurransedyktighet og økt verdiskaping i energinæringen i Norge". 

Energi21 gjennomførte i 2016 et utredningsprosjekt om utfordringene under kommersialiseringsløpet , fra "Forskningsresulatet til marked". 

Mye har skjedd siden 2016 når det gjelder aktørbildet, energimarkedene og investorlandskapet.

Basert på dette vil Energi21 gjennomføre et nytt utredningsprosjekt som skal gi oss bedre og oppdatert  kunnskap om suksesskriterier for forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling. 

Tentativ prosjektoppstart er første kvartal 2020. 

 

Presentasjon av Energi21 strategien?

Energi21 strategien gir en god innføring i Norges komparative fortrinn og verdikskapingsmuligheter i fremtidens energimarkeder. 

I tillegg gir strategien et solid bilde av forventet kunnskaps- og teknologibehov i energisektoren innen de ulike fagområdene langs hele verdikjeden til energisystemet. 

Forretningsmuligheter i grenseflaten med andre sektorer er også tematikk strategien belyser og hvor Energi21 har gjennomført vurderinger knyttet til potensial og aktører. Dette er f.eks. grenseflater mot transport- og byggsetoren samt kundesegmentet. 

Hvis din bedrift ønsker en innføring i kunnskaps- og teknologibehov i fremtidens energisystem - stiller Energi21  gjerne opp og presenterer strategien.

Ta kontakt med Lene Mostue på e-post lm@rcn.no eller tlf. 41 63 90 01.