Energi21 er representert ved Lene Mostue i nasjonal referansegruppe for EUs niende forskningsprogram Horisont Europa.
Referansegruppen dekker fagområdene Klima, Transport og Energi. 

Horisont Europa er et syvårig rammeprogram og har et budsjett på nærmere 1000 milliarder norske kroner.
Planlagt oppstart av programmet er januar 2021. 

Det er etablert i alt ti nasjonale referansegrupper med totalt 220 deltakere. Referansegruppene skal bidra med innspill knyttet til Norges prioriteringer, strategiske prosesser og oppfølgingen av Horisont Europa. 

 

Anbefalinger fra Energi21 til OED om grønn omstillingspakke som følge av koronakrisen

Under en pressekonferanse 30. april 2020 varslet regjeringen ved statsminister Erna Solberg en ny grønn omstillingspakke. Målet med omstillingspakken er å styrke norsk konkurransekraft innen bærekraftige teknologier og tjenester. I tillegg skal den vektlegge midler til forskning, utvikling og innovasjon for å videreutvikle og beholde høyteknologiske kompetansemiljøer.

I den forbindelse har Energi21 tatt iniativ og gitt anbefalinger til OED ved statsråd Tina Bru  om prioritering av midler til forskning, utvikling og innovasjon. Brevet [datert 25.5.2020]  med anbefalingene kan lastes ned ved å følge linken under.

Energi21 anbefaler følgende:

1.
Økt ramme for IPN-prosjekter og lettelser i krav til egenfinansiering fra næringslivet

2.
En styrket sentersatsing for å sikre langsiktig næringsrettet forsknings- og innovasjonsaktiviteter.
3.
En styrket satsing på Pilot - E virkemiddelet, tematisk og finansielt
4.
Styrke test- og demonstrasjonsaktiviteter i det statlige omstillingsfondet Enova
5.
Sikre fremdriften i pågående fullskala CCS - prosjekter og styrke test- og demonstrasjonsaktiviteter innen CCS.
6.
Sikre tilstrekkelig kapasitet hos virkemiddelapparatet

Les hele brevet med anbefalingene fra Energi21 til OED her.

Digitalisering blir et viktig verktøy og en avgjørende forutsetning for å opprettholde forsyningssikkerheten, sikre fleksibilitet og kostnadseffektive løsninger i fremtidens energisystem. Rapporten fra Energi21 og Digital21 beskriver hvilken betydning kunstig intelligens, stordatahåndtering, autonomi og tingenes internett har for digitaliseringen av energisystemet. I tillegg synliggjør rapporten behov for forskning og innovasjonsaktiviteter. Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Digital21 og Energi21. Representanter fra IKT- og energibransjen har vært sterkt involvert.

Vårt moderne samfunn er avhengig av sikker tilgang på energi og effekt. Energisektorens betydning for samfunnet er økende, og et utfall av energiforsyningen kan lamme viktige funksjoner og prosesser. Energisystemet er i sin helhet en nøkkelinfrastruktur for samfunnets verdiskaping og for digitaliseringen av alle samfunnsfunksjoner.
Digitaliseringen gir muligheter for energisektoren. Nye digitale løsninger vil bidra til mer effektiv drift og vedlikehold av energisystemet, sikrere elforsyning og bedre beredskap. Digitalisering og høyere datakvalitet vil også gi et mer presist beslutningsunderlag ved investeringer, og vil automatisere en rekke beslutningsprosesser.
Det er behov for forsknings- og innovasjonsaktiviteter for å møte utfordringer og utnytte det digitale mulighetsrommet. Les mer om dette i rapporten.

Las ned rapporten : Digitalisering av energiesektoren anbefalinger om forskning og innovasjon

Forsknings- og innovasjonsbasert nærings- og forretningsutvikling: Tema for Energi21s neste utredningsprosjekt

Energi21 har valgt forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling som et viktig arbeidsområde for perioden 2019-2021.

Dette er et omfattende tema som krever kunnskap innen mange områder for å etablere solid forståelse for barrierer og årsaker til at det "butter". 

Energi21 strategien skal i henhold til mandatet fra Olje- og energidepartementet  "fremme konkurransedyktighet og økt verdiskaping i energinæringen i Norge". 

Energi21 gjennomførte i 2016 et utredningsprosjekt om utfordringene under kommersialiseringsløpet , fra "Forskningsresulatet til marked". 

Mye har skjedd siden 2016 når det gjelder aktørbildet, energimarkedene og investorlandskapet.

Basert på dette vil Energi21 gjennomføre et nytt utredningsprosjekt som skal gi oss bedre og oppdatert  kunnskap om suksesskriterier for forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling. 

Tentativ prosjektoppstart er første kvartal 2020. 

 

Presentasjon av Energi21 strategien?

Energi21 strategien gir en god innføring i Norges komparative fortrinn og verdikskapingsmuligheter i fremtidens energimarkeder. 

I tillegg gir strategien et solid bilde av forventet kunnskaps- og teknologibehov i energisektoren innen de ulike fagområdene langs hele verdikjeden til energisystemet. 

Forretningsmuligheter i grenseflaten med andre sektorer er også tematikk strategien belyser og hvor Energi21 har gjennomført vurderinger knyttet til potensial og aktører. Dette er f.eks. grenseflater mot transport- og byggsetoren samt kundesegmentet. 

Hvis din bedrift ønsker en innføring i kunnskaps- og teknologibehov i fremtidens energisystem - stiller Energi21  gjerne opp og presenterer strategien.

Ta kontakt med Lene Mostue på e-post lm@rcn.no eller tlf. 41 63 90 01.