Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for ny klimavennlig energiteknologi

Energi21

Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. Energi21 strategiens satsingsområder bygger på næringens ambisjoner og muligheter i fremtidens energi- og teknologimarkeder. Mandatet dekker hele det stasjonære energisystemet og energiteknologier til transportformål. Energi21 er et permanent uavhengig strategiorgan med et eget næringsdrevet styre oppnevnt av Olje- og energidepartementet ved statsråden. 

Revisjon av Energi21 strategien

Energi21 arbeider for tiden med å revidere 2018 strategien. Planlagt ferdigstillelse er våren 2022.

Det er forventet gjennomgripende endringer i energisystemet og i energimarkedene. Teknologi- og markedsutviklingen går raskt. Økt sektorkobling som følge av klimavennlig omstilling i samfunnet, vil legge økt press på energisektorens leveranser innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier - og løsninger. Det er viktig at forsknings- og innovasjonsagendaen speiler denne utvikling og utnytter verdiskapingspotensialet. 

Som et ledd i revisjonsarbeidet har Energi21 denne høsten arrangert 10 innspillsmøter innen temaene: 

 • Havvind 
 • Hydrogen
 • Instrastruktur
 • Vannkraft 
 • Digitaliserte - og integrerte energisystemer
 • Solenergi 
 • Vannkraft 
 • Batterier 
 • Eneriteknologier til havs
 • Avkarbonisering av energiressurser og industri 
 • Bioenergi 

Nærmere 550 aktører og 40 foredragsholdere har deltatt i arbeidsmøtene med perspektiver knyttet til ambisjoner i fremtidens energimarkeder, Norges komparative fortrinn, sentrale forsknings- og innovasjonstemaer, nødvendige virkemidler og incentiver. Innspillsmøtene har resultert i et grundig kunnskapsgrunnlag for videre strategiutvikling. Energi21 vil jobbe videre med å komplettere kunnskapsgrunnlaget  innen fagområder som ikke ble behandlet i arbeidsmøtene.

Ønsker du å vite mer om revisjonsprosessen til Energi21, send en e-post til: lm@rcn.no 

Aktiviteter og møter

17. aug 2021

Energi21 på Arendalsuka 2021

25.8.21

Innspillsmøte 1: Havvind

Påmeldingsfrist utløpt 

26.8.21

Innspillsmøte 2: Hydrogen

Påmeldingsfrist utløpt 

31.8.21

Innspillsmøte 3: Infrastruktur

1.9.21

Innspillsmøte 4: Vannkraft

2.9.21

Innspillsmøte 5:Digitaliserte og integrerte energisystemer

7.9.21

Innspillsmøte 6: Solenergi

16.9.21

Styremøte 4 - 2021

21.9.21

Innspillsmøte 7: Batterier

22.9.21

Innspillsmøte 8: Energiteknologier til havs

23.9.21

Innspillsmøte 9: Avkarbonisering av energiressurser og industri

28. sep 2021

Innspillsmøte 10 : Bioenergi

1.12.21

Styremøte 5 - 2021

Aktiviteter og møter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon av Energi21 strategien, ta gjerne kontakt med Lene Mostue.

E-post:   lm@rcn.no 

Telefon:  41 63 90 01 

Besøksadresse:
Energi21 er lokalisert i Forskningsrådets lokaler:
Drammenveien 288, 0283 Oslo  

Postadresse: 
Postboks 564 1327 Lysaker. Posten merkes med "Energi21"