Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for ny klimavennlig energiteknologi

Energi21

Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. Energi21 strategiens satsingsområder bygger på næringens ambisjoner og muligheter i fremtidens energi- og teknologimarkeder. Mandatet dekker hele det stasjonære energisystemet og energiteknologier til transportformål. Energi21 er et permanent uavhengig strategiorgan med et eget næringsdrevet styre oppnevnt av Olje- og energidepartementet ved statsråden. 

Revisjon av Energi21 strategien

Energi21 arbeider for tiden med å revidere 2018 strategien. Planlagt ferdigstillelse og overrekkelse til Olje- og energiministeren er mai 2022. Strategien vil bli lagt ut til offentlig høring før endelig ferdigstillelse.

Det er forventet gjennomgripende endringer i energisystemet og i energimarkedene. Teknologi- og markedsutviklingen går raskt. Økt sektorkobling som følge av klimavennlig omstilling i samfunnet, vil legge økt press på energisektorens leveranser innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier - og løsninger. Det er viktig at forsknings- og innovasjonsagendaen speiler denne utvikling og utnytter verdiskapingspotensialet. 

Som et ledd i revisjonsarbeidet foretar Energi21 gjennomgang av en rekke  teknologi- og fagområder som ligger i  vårt mandat fra OED.  

Så langt har nærmere 600 representanter fra næringsliv, FoU miljøer og akademia  bidratt  med perspektiver knyttet til teknologi- og markedsutvikling i fremtidens energimarkeder, Norges komparative fortrinn, sentrale forsknings- og innovasjonstemaer, og nødvendige virkemidler for realisering av muligheter. 

Prosessen består av større og mindre arbeidsmøter, samt direkte dialog med utvalgte miljøer og aktører. 

Ønsker du å vite mer om revisjonsprosessen til Energi21, send en e-post til: lm@rcn.no 

Aktiviteter og møter

17. aug 2021

Energi21 på Arendalsuka 2021

25.8.21

Innspillsmøte 1: Havvind

Påmeldingsfrist utløpt 

26.8.21

Innspillsmøte 2: Hydrogen

Påmeldingsfrist utløpt 

31.8.21

Innspillsmøte 3: Infrastruktur

1.9.21

Innspillsmøte 4: Vannkraft

2.9.21

Innspillsmøte 5:Digitaliserte og integrerte energisystemer

7.9.21

Innspillsmøte 6: Solenergi

16.9.21

Styremøte 4 - 2021

21.9.21

Innspillsmøte 7: Batterier

22.9.21

Innspillsmøte 8: Energiteknologier til havs

23.9.21

Innspillsmøte 9: Avkarbonisering av energiressurser og industri

28. sep 2021

Innspillsmøte 10 : Bioenergi

4.11.2021

Arbeidsmøte med NINA

15.11.2021

Arbeidsmøte med FME ZEN og NTNU

8.12.2021

Innspillmøte Energiomstilling Vest

13.12.2021

Innspillsmøte med NORWEA

16.12.21

Styremøte 5 - 2021

18.1.22

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

27.1.2022

OG21 styreseminar - Lavutslippsløsninger.

Aktiviteter og møter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon av Energi21 strategien, ta gjerne kontakt med Lene Mostue.

E-post:   lm@rcn.no 

Telefon:  41 63 90 01 

Besøksadresse:
Energi21 er lokalisert i Forskningsrådets lokaler:
Drammenveien 288, 0283 Oslo  

Postadresse: 
Postboks 564 1327 Lysaker. Posten merkes med "Energi21"

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 05.49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.