Energi21-strategien skal ta utgangspunkt i den norske energipolitikken.

Hovedmål:

Bidra til økt verdiskaping og sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av energiressursene.

Delmål:

  • Sikre langsiktig kunnskaps- og teknologiutvikling
  • Fremme konkurransedyktighet og økt verdiskaping i energinæringen i Norge.
  • Bidra med løsninger som legger til rette for et lavutslippssamfunn

Formålet med strategien er å gi råd til myndigheter og næringsliv om innretningen og størrelsen på forsknings- og utviklingsinnsatsen som bør gjennomføres, samt angi en prioritering mellom ulike satsingsområder.

Mandat fra Olje- og energidepartementet

Energi21 styret får sitt mandat fra Olje- og energidepartementet ved statsråden.

Mandatat beskriver hensikt og mål med Energi21, arbeidsdoppgaver og forventinger til leveranser fra styret. 

Mandatet dekker tematisk hele det stasjonære energisystemet, samt energiteknologier til transportformål.

Energi21 Strategien skal bidra til et mer samordnet og økt engasjement i næringslivet når det gjelder forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi for stasjonære formål og transport.

Energi21 mandat

Strategisk samarbeid med andre 21 - prosesser

Flere departemeneter har initiert og etablert rådgivende strategiorganer og strategidokumenter tilsvarende Energi21.

Flere av 21 -prosessene har faglige mandater med grenseflater mot Energi21s arbeidsområde. Energi21 er opptatt av å utnytte synergier mellom 21 - prosessene og sikre at strategisk viktige sektorovergripende problemstillinger blir ivaretatt på en god måte. 

Energi21 har god dialog og samarbeid med OG21, Digital21, Transport21, Prosess21 og Digital21.

 

ABB 4 - ABB_EV-Charging.jpg