Energi21 ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2008 og har et permanent styre og sekretariat. Energi21 gir råd om offentlig forsknings- og innovasjon rettet mot nye klimavennlige teknologier og løsninger. Mandatet  dekker hele det stasjonære energisystemet, CO2 håndtering og  klimavennlige energiteknologier til transportformål. Energi21 har utarbeidet 4 strategier. Den siste ble utgitt 2018..

Næringslivet deltar aktivt i strategiprosessene i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøene. Nærmere 300 personer var involvert i prosessen som førte frem til Energi21 strategien i 2018.Innspill og frivillig innsats fra næringslivet - og forsknings- og utdanningsmiljøene er viktige sukessfaktorer for Energi21s virksomhet.

Strategien prioriterer satsingsområder som myndighetenes virkemiddelapparat innenfor energiforskning og -innovasjon bør reflektere i sine satsinger. Detter retter seg mot virkemidler hos Norges Forskningsråd, Gassnova, Enova, NVE og Innovasjon Norge. 

Mål og mandat for arbeidet

Energi21 styret får sitt mandat fra Olje- og energidepartementet.

Mandatat beskriver hensikt og mål med Energi21, arbeidsdoppgaver og forventinger til leveranser fra styret. 

Mandatet dekker tematisk hele det stasjonære energisystemet, samt energiteknologier til transportformål.

Illustration_2 kveld.jpg

Styret

Stryet er oppnevnt av olje- og energiministeren.

Styret har representanter fra energi- og leverandørbedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og myndigheter.

Styreleder er Sverre Aam , fra SINTEF Energi AS 

 

Gassnova_20151014_0182_retusjert_farge -NORCEM Aker Testmodul.jpg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. desember 2021, 02.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.