Energi21 samarbeider med Transport21

Energi21 samarbeider Transport21. Det er flere grenseflater mellom mandatene til strategiorganene, og synergier å hente ved å vurdere disse i fellesskap. Transport21 strategien skal ferdigstilles desember 2019.

Energi21 strategien synliggjør relevante forsknings- og innovasjonstiltak for  å løse utfordringene innen transportsektoren:

  • Klima og miljø – utslippskutt og lokal forurensning
  • Transportsikkerhet
  • Fremkommelighet (mobilitet)

Klimavennlig energiteknologi vil være avgjørende for å oppnå utslippskutt fremdriftsløsninger med lav/null- utslipp). Et forsyningssikkert energisystem er en forutsetning for transportsikkerhet og fremkommelighet.

Energi21 mener et helhetlig systemperspektiv og samhandling mellom energi- og transportsektoren er nødvendig for å oppnå et klimavennlig , sikkert og fremkommelig transportsystem; på land, på vann og i luft. 

Energi21 har god dialog med sekretariatet til Transport21 om hvordan grenseflatene mellom strategiorganene blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Transport21 skal ferdigstille sin strategi desember 2019.