Energi21 sitt innspill til regjeringens hydrogenstrategi

Energi21 vurderer hydrogen som en viktig energibærer i fremtidens energi- og transportsystemer med mange anvendelsesområder.

Hydrogen har et verdiskapingspotensial, er en viktig energibærer for utslippsreduksjoner og Norge har fortrinn.

  • Hydrogen er viktig for å skape et fremtidsrettet energisystem – stasjonær energiforsyning, transport, industri.
  • Stort potensiale for verdiskaping – hydrogenproduksjon fra fornybar energi og naturgass med CCS, eksport av hydrogen og hydrogenteknologier.
  • Norge har sterk kompetanse innen næringsliv og forskning.
  • Aktører med spisskompetanse innen elektrolyse, fyllestasjonsteknologi, hydrogentanker, lang industriell erfaring med hydrogen.
  • Forsknings- og utdanningsmiljøer innen hydrogen med solid material- og prosesskunnskap.