Suksessfaktorer for realisering av strategien

Energi21 strategien bygger på næringens ambisjoner om fremtidig verdiskaping og vurderinger knyttet til fremtidens kunnskaps- og teknologibehov. 

Realsiering av Energi21 strategien vil kreve innsats og engasjement fra næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene og myndighetene. 

Samarbeid mellom disse aktørene er avgjørende for at Energi21s ambisjoner skal nås og at nødvendig forsknngsaktivitet skal blir gjennomført. 

Lojalitet mot langsiktige mål kombinert med effektive handlinger med nær tidshorisont er viktige suksessfaktorer. 

Næringslivet må engasjere seg i kunnskaps- og teknologiutviklingen ved å ta større risiko og investere tid og kapital i forsknings- og innovasjonsaktiviteter. 

 

 

Photo_ Ole Jørgen Bratland - Statoil - Dudgeon Offshore Wind - 1528726.jpg

 

Realiseringstiltak

Energi21 anbefaler følgende innsatsfor å virkeliggjøre strategiens anbefalinger: 

 • Videreutvikle en dynamisk virkemiddelstruktur for raske innovasjoner og realisering av prosjekter.
 • Budsjettøkning til forsknings- og innovasjonsprosjketer.
 • Styrke test- og demonstrasjonsaktiviteter for kommersialisering av forskningsresulateter.
 • Tilrettelegge for norsk deltakelse i internasjonale test- og demonstrasjonsprosjekter.
 • Videreutvikle virkemiddelet PILOT-E for styrket leverandørutvikling.
 • Forsterke virkemidlene for innovasjon og nyskaping i energibransjen.
 • Strategisk samarbeid mellom departementenes 21-prosesser.
 • Etablere innvotive rekrutteringsmetoder for å sikre arbeidskraft og kompetanse. 
 • Internasjonalt  forsknings- og innovasjonssamarbeid.

 

 

_P5A7219_solceller_sollab_PV_solavdelingen.jpg

Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Fremtidens energisystem vil kreve innovative løsninger utviklet gjennom flerfaglig nasjonalt- og internasjonalt samarbeid. 

 

Energi21 vurderer internasjonalt forskningssamarbeid som helt avgjørende for å lykkes med kunnskapsog teknologiutviklingen. 

 

EUs forsknings- og innovasjonsarena er hovedprioritet for Norges internasjonale forsknings- og innovasjonssamarbeid.

 

Midlene Norge prioriterer til det Europeiske forskningssamarbeidet representerer en stor andel av de totale ressursene Norge investerer i kunnskapsutvikling og forskningsaktivitet. 

 

Sterk norsk deltakelse er en viktig målsetting, slik at nasjonale FoU miljøer, næringsliv og offntlige etater kan dra nytte av myndighetenes internasjonale forskningsinvesteringer. 

EU.png

 

Strategisk agenda for Energi21

Energi21 er opptatt av å følge opp strategiens anbefalinger og bidra til at de bli realisert. 

I dette arbeidet inngår følgende aktiviteter: 

 • Kommunikasjon og presentasjon av Energi21 i ulike fora

 • Strategiske arbeidsmøter med næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene, myndigheter., NGOer etc. 

 • Kunnskapsoppbygging gjennom studier og utredninger om aktuelle problemstillinger og temaer. 

 • Samarbeid og dialog med strategisk viktige aktører. 

Energi21 kan vise til flere gode effekter som blant annet etablering av ordningen med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FMEene) og økt fokus på helhetlig og dynamisk virkemiddelbruk som f.eks. PILOT- E. I tillegg trekker Energimeldingen frem Energi21 ...

Les mer om Energi21s aktuelle aktviteter her

 

_P5A5909-M.jpg